نقد و بررسی آزادی اقتصادی درنظام سرمایه داری
58 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » تابستان 1378 - شماره 11 » (40 صفحه - از 106 تا 145)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‏داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایه‏داری در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است. تبیین عمده‏ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه‏داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایده «آزادی‏» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است. پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده‏ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه‏داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت‏با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه‏های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیل آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت‏»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی‏» در کشورهای سرمایه‏داری و آثار اجرای طرح «فریدمن‏» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری‏طلبی لیبرال‏منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می‏دهد.